Giới thiệu tổng quan
Sản lượng vận chuyển Doanh thu hàng năm Năm
24,912 FEUs 226 tỷ VNĐ 2018
40,824 FEUs 460 tỷ VNĐ 2019
160,000 FEUs 2200 tỷ VNĐ 2021
42,000 FEUs 700 tỷ VNĐ 2020